Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Crown Food XL (leverancier), gevestigd aan de Ossenboer 15, 7547 SJ, Enschede alsmede van de daaraan gelieerde vennootschappen en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede aan de Hengelosestraat nummer 585.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 ¯ Algemeen

Artikel 2 – Overeenkomsten

Artikel 3 – Prijzen

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Levering en risico-overgang

Artikel 6 – Overmacht

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 8 – Controleplicht en reclames

Artikel 9 – Garantie

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel II – Communicatie bij contracteren via e-mail of internet

Artikel 12 – Informatieplichten leverancier bij contracteren Vla Internet

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen voor totstandkoming van een overeenkomst via internet / privacy voor contracteren via e-mail of internet.

Artikel 14 – Geheimhouding vertrouwelijke informatie Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met leverancier ongeacht de soort overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2    Leverancier wijst algemene voorwaarden van (mogelijke) contractspartijen op voorhand uitdrukkelijk van de hand ook al worden deze bij een reactie op een voorstel van leverancier onder de aandacht van leverancier gebracht. Algemene voorwaarden van (mogelijke) contractspartijen of derden zijn dan ook nimmer van toepassing op aanbiedingen van of overeenkomsten met leverancier, behoudens voor zover leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard.

13 Indien (onderdelen van) artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, blijven de overige (onderdelen van) artikelen in stand.

De contractspartij is niet gerechtigd overeenkomsten met leverancier of onderdelen daarvan aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van leverancier.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMSTEN

2 1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook van leverancier zijn vrijblijvend behoudens voor zover schriftelijk door leverancier is verklaard dat een aanbieding niet vrijblijvend is. Uitingen op de website van leverancier ter zake te verkopen zaken hebben te gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2 2    Overeenkomsten met leverancier komen slechts tot stand, wanneer een tot vertegenwoordiging van leverancier bevoegde persoon de overeenkomst IS aangegaan. Mondelinge toezeggingen door

medewerkers van leverancier binden leverancier slechts voor zover deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2 3     Overeenkomsten met leverancier komen uitsluitend tot stand door

  • (schriftelijke) aanvaarding door een contractspartij van een schriftelijke aanbieding van leverancier;
  • schriftelijke vastlegging door leverancier van een met een contractspartij gesloten overeenkomst;
  • het ondertekenen door leverancier en de contractspartij van een door leverancier opgestelde overeenkomst.

24     Voor zover via telefoon, fax, e-mail of andere communicatiemiddelen toebehorend aan de contractspartij een aanbod van leverancier wordt aanvaard, heeft zulks te gelden als een aanvaarding namens de contractspartij, ongeacht welke persoon namens de contractspartij de communicatie heeft verricht.

2 5 Onder meer bij overeenkomsten tot levering van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, VIS, aardappelen, groente, fruit, alsmede van kaas en andere zuivelproducten is een afwijking toegestaan van ten aanzien van het bestelde gewicht.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

Door leverancier In een aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW verzekerings-, emballage-, en verpakkingskosten en van overheidswege verlangde heffingen.

3.2    Wanneer na het tot stand komen van een overeenkomst één of meer kostprijsbepalende elementen aan een verhoging onderhevig is, ongeacht of zulks voorzienbaar was ten tijde van de aanbieding is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Wanneer leverancier de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de contractspartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

3.3    De contractspartij is gehouden door leverancier In rekening gebrachte bedragen te voldoen, ten titel van emballagevergoeding voor onder andere rolcontainers, groentekratten, overige kratten en flessen. Ten aanzien van onder andere rolcontainers, groentekratten en kratten voor dranken waarvoor een emballagevergoeding is betaald, aanvaardt de contractspartij dat hij slechts aanspraak kan maken op retourontvangst van de emballagevergoeding voor zover aan leverancier zaken schoon, onbeschadigd en in goede staat geretourneerd worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ter beschikkingstelling door leverancier en voor zover het flessenkratten betreft deze daarnaast volledig met originele lege flessen retour worden aangeboden, alles uitsluitend ter beoordeling van leverancier. Indien leverancier expliciet verzoekt om retournering van de zaken waarvoor een emballagevergoeding is betaald, is de contractspartij verplicht de volgende dag daarvoor zorg te dragen.

ARTIKEL 4. BETALING

4.1    Betaling aan leverancier vindt plaats ofwel vooraf, ofwel contant bij levering, zulks ter keuze van leverancier.

4.2 Ongeacht de wijze van betaling is leverancier steeds gerechtigd van de contractspartij te verlangen dat voorafgaand aan (een volgende) levering zekerheid op een voor leverancier genoegzame wijze door de contractspartij wordt verstrekt.

4.3    Voor zover de contractspartij tekort komt in zijn verbintenis binnen de betalingstermijn te betalen, is de contractspartij aan leverancier, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt, zulks tot een maximum van 12 % rente per jaar.

4.4    Voor rekening van de contractspartij zijn alle kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke invordering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 10% van het totale bedrag dat openstaat met een minimum van € 100,00 exclusief BTW per factuur.

4.5    Contractspartij is nimmer gerechtigd om een vordering op leverancier In welke vorm dan ook te verrekenen met vordering van leverancier op de contractspartij.

ARTIKEL S. LEVERING EN RISICO-OVERGANG

54 Door leverancier opgegeven levertijden hebben tussen partijen te gelden als termijn van levering bij benadering, doch niet als een fatale termijn.

5.2   Voor zover partijen zijn overeengekomen dat leverancier de zaken bezorgt, gelden zij als geleverd op het tijdstip dat (werknemers van, dan wel personen namens) leverancier met de zaken op het eerste tijdstip van levering arriveert op de plaats van levering. Voor zover partijen zijn overeengekomen dat de contractspartij de zaken ophaalt of laat ophalen bij leverancier, gelden de zaken als geleverd op het overeengekomen tijdstip van ophalen van de zaken.

5.3    Vanaf het tijdstip van levering gaat het risico ten aanzien van het geleverde over op de contractspartij. De contractspartij aanvaardt derhalve dat leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering, ongeacht of de contractspartij de zaken in ontvangst neemt. De contractspartij aanvaardt voorts dat leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken of personen ontstaan tijdens dan wel als gevolg van het laden of lossen van zaken dan wel schade veroorzaakt door de plaats waar de zaken door leverancier zijn neergezet.

5.4 De levertijd van leverancier wordt verlengd met de duur van de vertraging aan de zijde van de contractspartij ten gevolge van tekortkoming in de nakoming door contractspartij van verbintenissen uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten.

5.5    Voor zover leverancier de levertijd overschrijdt, heeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding. Daarnaast aanvaardt de contractspartij dat bij overschrijding van de levertijd door leverancier aan de contractspartij niet het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden of diens eigen verplichtingen op te schorten.

5.6 Wanneer de contractspartij niet, niet tijdig of niet adequaat meewerkt aan de levering door leverancier van zaken, ongeacht of leverancier de zaken brengt of de contractspartij de zaken ophaalt, is de contractspartij aansprakelijk voor de schade die daardoor bij leverancier ontstaat, waaronder, maar niet beperkt tot de kosten verbonden aan vernietiging van bederfelijke waren, de kosten van opslag en (herhaalde) transportkosten.

ARTIKEL 6. OVERMACHT

6.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan, bedrijfsstoringen bij leverancier of haar leveranciers, stakingen bij leverancier of haar leveranciers, storingen waaronder filevorming in het verkeer ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan leverancier, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernielingen aan eigendommen van leverancier, alsmede diefstal.

  • 2    Leverancier is gerechtigd de uitvoering van verbintenissen uit een overeenkomst voor de duur van de verhindering in de zin van de wet dan wel van artikel 6.1 op te schorten.

6.3    Voor zover na afloop van een tijdelijke verhindering in de zin van de wet dan wel van art. 6.1 verdere nakoming van de overeenkomst op leverancier een onredelijk zware last legt, is leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat contractspartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Leverancier behoudt de eigendom van alle te leveren, van geleverde, alsmede in bruikleen gegeven zaken. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich naast de hoofdsom mede uit over vorderingen tot schadevergoeding en rente.

72     Zolang de eigendom van de door leverancier verkochte zaken niet is overgegaan op de contractspartij verbindt de contractspartij zich jegens leverancier de zaken afgescheiden en zorgvuldig te bewaren.

7.3    Voor zover de contractspartij tekort komt in de nakoming van een verbintenis jegens leverancier IS leverancier gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die eigendom van leverancier zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. De contractspartij is aansprakelijk voor alle kosten die leverancier dient te maken om het eigendomsvoorbehoud te kunnen uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten, opslagkosten en vernietigingskosten.

7.4 De contractspartij machtigt leverancier om alle aan de contractspartij toebehorende dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde percelen en panden te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Indien beslag gelegd wordt op zaken die eigendom van leverancier zijn gebleven onder andere doordat daarop een eigendomsvoorbehoud rust, zal de contractspartij leverancier hiervan direct in kennis stellen en de beslaglegger schriftelijk berichten dat beslag is gelegd op aan leverancier in eigendom toebehorende zaken.

ARTIKEL 8. CONTROLEPLICHT EN RECLAMES

  • 1      De contractspartij is gehouden op het tijdstip waarop zaken worden geleverd, deze te controleren op tekortkomingen in onder meer kwaliteit en kwantiteit.

8.2 Voor zover reclames niet schriftelijk bij leverancier worden ingediend, is leverancier niet gehouden deze In behandeling te nemen.

8 3    Ten aanmen van bederfelijke waren is de contractspartij op straffe van verval van zijn recht om te reclameren, gehouden op de dag van levering vÔÔr 17.00 uur schriftelijk te reclameren. Ten aanzien van alle overige geleverde zaken geldt een termijn van vierentwintig uur, waarbinnen de contractspartij schriftelijk dient te reclameren, op straffe van verval van dat recht.

Het is de contractspartij verboden zaken waarover gereclameerd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier aan leverancier te retourneren. Het verlenen van toestemming tot retourzending, althans het terugnemen van zaken betekent niet een erkenning door leverancier van de reclamatie. Retourzending door de contractspartij aan leverancier ongeacht of leverancier daar toestemming voor heeft verleend, vindt plaats op kosten en voor rekening risico van de contractspartij.

8 5    Contractspartij stelt leverancier op straffe van verval van een reclame in de gelegenheid op een door leverancier te bepalen wijze en tijdstip de zaken waarover gereclameerd wordt te controleren en op te halen.

De contractspartij is niet gerechtigd zijn (betalings-)verplichting jegens leverancier op te schorten, lopende een reclamatie.

ARTIKEL 9. GARANTIE

9.1    Voor deugdelijkheid bij normaal gebruik van door leverancier geleverde zaken staat leverancier in. Zulks betekent, dat ten aanmen van geleverde zaken welke gebreken vertonen, leverancier vervangende zaken levert onder de voorwaarde dat de contractspartij tijdig in de zin van art. 8 schriftelijk heeft gereclameerd. Ten aanzien van verwerkte zaken wordt geen garantie verleend.

9.2 Uitsluitend de contractspartij kan aanspraak maken op garantie jegens leverancier. Derden, bijvoorbeeld degene aan Wie de contractspartij zaken heeft doorgeleverd, kunnen jegens leverancier geen aanspraak maken op garantie.

9.3 Door leverancier te verstrekken garantie zal ongeacht hetgeen overigens In deze algemene voorwaarden is bepaald nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van haar leverancier verkrijgt.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

104    Leverancier IS nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door een contractspartij of derden die al dan niet tot de contractspartij in rechtsverhouding staan, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van leverancier of door haar ingeschakelde derden.

10 2   In aanvulling op hetgeen hiervoor In art. 10.1 is bepaald, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot nakoming van hetgeen waartoe leverancier zich heeft verbonden op grond van de garantiebepalingen.

103    Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden aanvaardt de contractspartij dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waarvoor leverancier verzekerd is, voor zover de schade door de verzekeraar van leverancier wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken Zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust.

10.4   Ongeacht hetgeen hiervoor In art. 10 1-10.3 is bepaald komt voor vergoeding nimmer in aanmerking door de contractspartij dan wel derden geleden gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derven van inkomsten of schade veroorzaakt door leverancier ingeschakelde derden, dan wel schade als gevolg van een ander gebruik van geleverde zaken, dan waarvoor de zaken zijn bestemd.

10.5   De contractspartij van leverancier aanvaardt dat beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden tevens door werknemers van leverancier of door haar ingeschakelde derden jegens contractspartij kunnen worden ingeroepen.

  1. De contractspartij is gehouden zichzelf adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woord die het gevolg is of kan zijn van door leverancier (in bruikleen) geleverde zaken of diensten, een en ander ongeacht of leverancier zelf een verzekering tegen aansprakelijkheid heeft gesloten.
  2. De contractspartij verbindt zich jegens leverancier om door leverancier geleverde zaken waarop een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer te verwerken dan wel aan klanten of andere afnemers te verstrekken. De contractspartij vrijwaart leverancier uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren dan wel het gebruik van door leverancier geleverde zaken, indien deze door de contractspartij na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum zijn be- of verwerkt, dan wel zijn ge- of verbruikt.

ARTIKEL 11. COMMUNICATIE BIJ CONTRACTEREN VIA E-MAIL OF INTERNET

11.1  Iedere communicatie tussen leverancier en de contractspartij kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden of overeenkomsten of in de wet wordt afgeweken.

11.2 De door leverancier opgeslagen versie van een communicatie met de (mogelijke) contractspartij geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de contractspartij.

11.3   Elektronische communicatie afkomstig van leverancier, wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de (mogelijke) contractspartij wordt bewezen. Indien een communicatie afkomstig van leverancier niet IS ontvangen als gevolg van een afleverings- en/of toegankelijkheidsprobleem met betrekking tot de email box van de (mogelijke) contractspartij komt dit voor rekening van de (mogelijke) contractspartij, ook indien de email box bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 12. INFORMATIEPLICHTEN LEVERANCIER BIJ CONTRACTEREN VIA

INTERNET

124    Wanneer partijen Vla e-mail of internet zaken doen, draagt leverancier er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan afnemer al dan niet elektronisch beschikbaar worden gesteld. De (mogelijke) contractspartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst door middel van de daartoe op de website dan wel in de browser van de contractspartij beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

12 2  Leverancier IS niet gehouden eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren en algemene voorwaarden voor de contractspartij toegankelijk te houden.

12 3   Via haar website stelt leverancier de volgende informatie beschikbaar over de te leveren zaken te weten, informatie over inhoud, gewicht en leverancier zelf.

  1. 4      Leverancier wijst erop dat de contractspartij voor zover deze een natuurlijk persoon IS die een onderneming drijft, een ontbindingsrecht toekomt indien leverancier niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindingsrecht van de contractspartij op grond van schending van de informatieplicht dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van een overeenkomst te worden uitgeoefend, behoudens voor zover de wet een andere termijn dwingend voorschrijft. Het ontbindingsrecht kan niet worden ingeroepen ten aanzien van bederfelijke waren of zaken die snel aan veroudering onderhevig Zijn.

ARTIKEL 13. AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR TOTSTANDKOMING VAN EEN

OVEREENKOMST VIA INTERNET 1 PRIVACY VOOR CONTRACTEREN VIA E-MAIL OF INTERNET.

13.1   De contractspartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van leverancier en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van diens persoonsgegevens.

  1. 2      De contractspartij is ervan op de hoogte dat leverancier de persoonsgegevens van contractspartij verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de contractspartij op de website van leverancier zoals bezochte pagina’s, de tijd waarop verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de contractspartij vandaan komt en producten of diensten die de contractspartij heeft besteld. Leverancier haalt deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst daarondermede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de contractspartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de contractspartij.

13.3   De contractspartij is gerechtigd de gegevens die leverancier over hem of haar heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. Contractspartij heeft het recht leverancier te verzoeken daarvoor in aanmerking komende gegevens van contractspartij te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen na afweging van het betrokken belang van leverancier en het privacybelang van de contractspartij. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zal leverancier de contractspartij informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de contractspartij van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING VERTROUWELIJKE INFORMATIE

14.1 De contractspartij verbindt zich jegens leverancier tot geheimhouding omtrent gemaakte afspraken over prijzen en alle andere tussen leverancier en de contractspartij overeengekomen condities. De contractspartij is jegens leverancier aansprakelijk voor alle schade die leverancier lijdt als gevolg van schending door de contractspartij van het in dit artikel opgenomen beding.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1   Op alle overeenkomsten met leverancier en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het recht van andere staten en het Weens Koopverdrag Nederlands recht van toepassing.

15 2   Geschillen met leverancier zullen te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank sector kanton IS in afwijking van hetgeen in de vorige zin is bepaald de rechter bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. beding