Crown Food XL , gevestigd aan De Ossenboer 15, te (7547 SJ) Enschede alsmede de daaraan gelieerde ondernemingen , zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van de onderneming zijn:

Crown Food XL

De Ossenboer 15

7547 SJ Enschede

Telefoon: (053) 43 14 071

Fax: (053) 43 03 445

e heer C. Mirza is de Functionaris Gegevensbescherming van Crownfoodxl.nl. Hij is te bereiken via security@crownfoodxl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crown Food XL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 – Voor- en achternaam

– Bedrijfsnaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel/account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Crown Food XL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– kredietwaardigheidscheck Bij Crown Food XL is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt.

Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Crown Food XL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om producten en/of diensten bij u te (laten) bezorgen

– Het verzorgen van uw betaling

– Noodzakelijk bij automatische incasso

– Het toezenden van een nieuwsbrief en/of (elektronische) folder

– Om wettelijke verplichtingen na te komen – Het onderhouden van de gebruikersaccounts.

– Het verbeteren van onze dienstverlening

– Voor marketingdoeleinden

– Crownfood XL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Crown Food XL neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Crown Food XL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang de wet verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Personalia Wettelijke (fiscale) bewaartermijn NAW-gegevens Wettelijke (fiscale) bewaartermijn Bankgegevens Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Crown Food XL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij treffen waarborgen om uw gegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Crown Food XL gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zorgen er onder andere voor dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd omtrent deze cookies en is u gevraagd naar uw toestemming. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crown Food XL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@crownfoodxl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via security@crownfoodxl.nl. Crown Food XL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crown Food XL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Crown Food XL handhaaft te allen tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van personeelsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@crownfoodxl.nl.

Wijzigingen in het privacy beleid

Crown Food XL behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Crown Food XL adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.